Останете во допир со Божјиот прст од уништување твое.

September 17, 2010
By

2